ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Τεχνικός - συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

Στο παρόν μάθημα οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν 

στη συντήρηση και την λειτουργία μηχανών αυτοματισμού 

που χρησιμοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία 

σε διάφορες δραστηριότητες της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ: Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Στο παρόν μάθημα οι ωφελούμενοι θα μάθουν να:

  • Επικοινωνούν για καθημερινά, πρακτικά ζητήματα στον επαγγελματικό χώρο.
  • Εκφράζονται στα Αγγλικά για βασικά ζητήματα που αφορούν την εργασία τους.
  • Να χειρίζονται την αγγλική γλώσσα σε διάφορες καταστάσεις: τηλεφωνική επικοινωνία, σύντομες παρουσιάσεις ή/και κοινωνική συναναστροφή.