Available courses

[61603] Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.


44247 - Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης «Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων» είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση, την επεξεργασία και την αξιοποίηση υγρών και στέρεων αποβλήτων. Επίσης, θα γνωρίσει τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και τα οφέλη τους. 

44246 - Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης που χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όλες τις επιλογές της ζωής τους. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και των logistics και να αναλύει τη σημασία τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

50958 - Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) III

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης που χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όλες τις επιλογές της ζωής τους. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και των logistics και να αναλύει τη σημασία τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

47674 - Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce) V

Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

47663 - Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) II

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης που χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όλες τις επιλογές της ζωής τους. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και των logistics και να αναλύει τη σημασία τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

46806 - Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce) IV

Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

46805 - Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce) ΙΙΙ

Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

44243 - Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce) II

Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

44242 - Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce) I

Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

59776 Ηλεκτρονικό Εμπόριο E Commerce Ι Β' ΚΥΚΛΟΣ

Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

59773 Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Ι Β' ΚΥΚΛΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στους ωφελούμενους βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (MS Office) και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκείμενου να μπορεί να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία , όσο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν άμεση πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με τις εντολές και λειτουργίες των εφαρμογών.

Στόχος Ικανότητας :

 • Να διαχειρίζεστε συσκευές, όπου το λογισμικό τους είναι τα Windows
 • Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τo λογισμικό MS Word
 • Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Excel
 • Να περιηγηθείτε με άνεση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Outlook

Για κάθε αποκτώμενη ικανότητα θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι:

Στόχοι γνώσεων:

 • Να γνωρίζετε τι είναι λειτουργικό σύστημα
 • Να γνωρίζετε πως να ανοίξετε ένα αρχείο εγγράφου
 • Να γνωρίζετε τι είναι ο συλλαβισμός και να τον χρησιμοποιείτε
 • Να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις έννοιες φύλλο εργασίας και βιβλίο εργασίας
 • Να γνωρίζετε πως θα ορίσετε το πρωτεύων κλειδί σε ένα πίνακα
 • Να γνωρίζετε τι είναι η Ακεραιότητα των αναφορών
 • Να γνωρίζετε πως θα δημιουργήσετε οργανογράμματα σε μια παρουσίαση
 • Να γνωρίζετε τι ακριβώς είναι το Διαδίκτυο
 • Να γνωρίζετε τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στόχοι Δεξιοτήτων:

 • Να τερματίζετε και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
 • Nα γράψετε και να επεξεργαστείτε μια επιστολή στον υπολογιστή σας
 • Να εισάγετε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του MS Excel και να δημιουργήσετε ένα γράφημα
 • Να σχεδιάσετε μια βάση δεδομένων
 • Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση
 • Να στείλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email)

Στόχοι Στάσεων:

 • Να ταξινομείτε καθημερινά τα αρχεία του υπολογιστή σας
 • Να δημιουργείτε προσωποποιημένες επιστολές για ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή email, αντλώντας τα στοιχεία από μία εξωτερική βάση δεδομένων
 • Να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου για πιο γρήγορη γραφή
 • Να μετατρέπετε τους αριθμούς σε εικόνα, δημιουργώντας ένα γράφημα στο MS Excel
 • Να παρουσιάζω πάντα τις εργασίες μου με ελκυστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του MS  PowerPoint
 • Να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο για οποιαδήποτε αναζήτηση χρειάζεστε
 • Αντί να κάνετε υπεραστικά τηλεφωνήματα που κοστίζουν ακριβά, να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email) 

59777 Ειδικος στο Social Media Marketing Ι Β' ΚΥΚΛΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται για την παρουσία αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και ειδικότερα στο υποτομέα των Κοινωνικών Δικτύων

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του  μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων μέσα από τη θεωρητική και πρακτική παρουσίαση αντικειμένων, τα οποία αφορούν  την αναλυτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής χρήσης των εν λόγω δικτύων, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση των πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

Στόχος Ικανότητας : Να μπορεί ο καταρτιζόμενος να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί αλλά και δημιουργούνται στο επιχειρησιακό περιβάλλον και ειδικότερα στον τομέα του μάρκετινγκ εξ αιτίας της εμφάνισης των κοινωνικών δικτύων και της ανάπτυξης τους και παράλληλα να βοηθά την επιχείρηση αφενός να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες επικοινωνίας & προβολής και αφετέρου να την ισχυροποιήσει στο συγκεκριμένο πεδίο έναντι των ανταγωνιστών της.

Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:

 • Να γνωρίζει την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες εφαρμογής της από μια επιχείρηση.
 • Να γνωρίζει τους μετασχηματισμούς του περιβάλλοντος λειτουργίας και ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που συμβαίνουν λόγω της εμφάνισης και συνεχούς ανάπτυξης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων και των νέων καναλιών μάρκετινγκ που αυτά δημιούργησαν.
 • Να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις νέες δυνατότητες προώθησης κι επικοινωνίας μιας μάρκας που προσφέρουν το διαδίκτυο και τα νέα κανάλια μάρκετινγκ που έχουν δημιουργηθεί εξ αιτίας της εμφάνισης και τεράστιας διείσδυσης στους καταναλωτές των κοινωνικών δικτύων.
 •  Να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τους νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μαζί τους και τα πολλαπλά σημεία επαφής μαζί τους πέραν του φυσικού καταστήματος, και ειδικότερα στα κοινωνικά δίκτυα.
 • Να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει, να σχεδιάσει, να υποστηρίξει, να αξιολογήσει και τελικά να τροποποιήσει ενέργειες επικοινωνίας και προβολής μέσω κυρίως των κοινωνικών δικτύων, αλλά και τεχνικών του ψηφιακού μάρκετινγκ γενικότερα.

59775 Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων II Β' ΚΥΚΛΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική  διαχείριση των  καταστροφών και κρίσεων (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές).

Οι ωφελούμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με έμφαση στη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και των τρόπων αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την  αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον  τρόπο αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.

Στόχος Ικανότητας :

Να μπορεί να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις και φυσικές καταστροφές

Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:

 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών
 • Να περιγράφει τις βασικές διεργασίες διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών
 • Να μπορεί προσεγγίσει αποτελεσματικά τη διαχείριση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν έναν μεγάλο αριθμό από είδη τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών
 • Να υιοθετεί την προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου και διακινδύνευσης στον τομέα και το επίπεδο εργασίας τους, προκειμένου να λειτουργεί προβλεπτικά

59774 Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων I Β' ΚΥΚΛΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική  διαχείριση των  καταστροφών και κρίσεων (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές).

Οι ωφελούμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με έμφαση στη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και των τρόπων αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την  αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον  τρόπο αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.

Στόχος Ικανότητας :

Να μπορεί να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις και φυσικές καταστροφές

Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:

 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών
 • Να περιγράφει τις βασικές διεργασίες διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών
 • Να μπορεί προσεγγίσει αποτελεσματικά τη διαχείριση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν έναν μεγάλο αριθμό από είδη τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών
 • Να υιοθετεί την προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου και διακινδύνευσης στον τομέα και το επίπεδο εργασίας τους, προκειμένου να λειτουργεί προβλεπτικά

59778 Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics Ι Β' ΚΥΚΛΟΣ

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης που χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όλες τις επιλογές της ζωής τους. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και των logistics και να αναλύει τη σημασία τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

53448 - [ΕΡΓ] Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες MS Word 2016, MS Excel 2016, Internet Explorer 11 / MS Office Outlook 2016 V

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκειμένου να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας 

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών λειτουργιών και ρυθμίσεων ενός Η/Υ
 • Η δημιουργία και διαχείριση αρχείων κειμένου  
 • Η δημιουργία και διαχείριση βιβλίων εργασίας  
 • Η διαχείριση και αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου

Μέσα από τον συνδυασμό θεωρητικών οδηγιών και πρακτικών εφαρμογών επιδιώκεται η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το σύνολο των εφαρμογών, ώστε να είναι παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στις θέσεις εργασίας που θα απαιτηθεί. 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι δομημένο για χρήση τόσο μέσω της κατεύθυνσης του εκπαιδευτή όσο και με τη μεθοδολογία της αυτό-μελέτης, ώστε να μπορεί ο καταρτιζόμενος να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή σε αυτό και να εμβαθύνει χωρίς την βοήθεια του εκπαιδευτή.

Ουσιαστικό στοιχείο του όλου προγράμματος είναι η χρήση οπτικών ερεθισμάτων και  συμβόλων, που έχουν ευθεία σχέση με τις εντολές των διδασκομένων εφαρμογών, ώστε να δύναται ο καταρτιζόμενος να προσαρμοστεί με τον καλύτεροι δυνατό τρόπο στο περιβάλλον λειτουργίας και χρήσης της κάθε εφαρμογής.


52297 - [ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing III

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

53231 - [ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing IV

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

53450 - [ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing V

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

53635 - [ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing VI

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

57427 - [ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing VII

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

57511 - [ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing VIII

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

58357 - [ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing IX

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

53157- [ΕΡΓ] E-commerce Sales and Hospitality Marketing II

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ολοκληρωμένη υποστήριξη e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα είναι σε θέση να:

·        Να μπορουν να ορίσουν και να κατανοήσει την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να διαχωρίσουν το έμμεσο και το άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο

·        Να μπορουν να διαχωρίσουν τις έννοιες B2B και B2C

·        Να μπορουν να αξιολογήσουν την σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να ορίσουν την έννοια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και τα χαρακτηριστικά του

·        Να μπορουν να σχολιάσουν κριτικά σχετικά με τα ζητήματα απορρήτου και ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο

·        Να μπορουν να ορίσου και να κατανοήσει την έννοια του Ε-tourism

Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει κατάρτιση σε μορφή ολοκληρωμένων σφαιρικών γνώσεων εργαζόμενων που ενδιαφέρονται για την ιδιότητα υπάλληλου e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing.

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Στην δεύτερη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τις έννοιες του μάρκετινγκ, και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει ειδικά ζητήματα σχετικά με την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.


57430 - [ΕΡΓ] E-commerce Sales and Hospitality Marketing III

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ολοκληρωμένη υποστήριξη e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα είναι σε θέση να:

·        Να μπορουν να ορίσουν και να κατανοήσει την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να διαχωρίσουν το έμμεσο και το άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο

·        Να μπορουν να διαχωρίσουν τις έννοιες B2B και B2C

·        Να μπορουν να αξιολογήσουν την σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να ορίσουν την έννοια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και τα χαρακτηριστικά του

·        Να μπορουν να σχολιάσουν κριτικά σχετικά με τα ζητήματα απορρήτου και ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο

·        Να μπορουν να ορίσου και να κατανοήσει την έννοια του Ε-tourism

Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει κατάρτιση σε μορφή ολοκληρωμένων σφαιρικών γνώσεων εργαζόμενων που ενδιαφέρονται για την ιδιότητα υπάλληλου e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing.

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Στην δεύτερη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τις έννοιες του μάρκετινγκ, και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει ειδικά ζητήματα σχετικά με την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.


57429 - [ΕΡΓ] Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων VII

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.


52484 - [ΕΡΓ] Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων ΙII

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.


53451 - [ΕΡΓ] Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων ΙV

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.


53452 - [ΕΡΓ] Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων V

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.


56570 - [ΕΡΓ] Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων VI

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών της «καταστροφής» και της «κρίσης» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους καταστροφικών γεγονότων που μπορούν δυνητικά να γεννήσουν κρίσεις. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της έννοιας των καταστροφικών φαινομένων όσο και των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης τους, τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.
 • Η αναγνώριση εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και εξοικείωσης στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάπτυξη και τελική αξιολόγηση ενός περιστατικού διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.
 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφόδιού για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.
Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα - τεχνολογικά συμβάντα).
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να οργανώνουν ομάδες πυρασφάλειας - διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής.
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων συνεισφέροντας σε θέματα της επιστημονικής του εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Social Media)

Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Χειρισμός Εργαλειομηχανών - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΙΙΙ

Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ Ι

ΤΠΕ Ι- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Πρώτες Βοήθειες - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείω

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Τεχνικός - συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

Στο παρόν μάθημα οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν 

στη συντήρηση και την λειτουργία μηχανών αυτοματισμού 

που χρησιμοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία 

σε διάφορες δραστηριότητες της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ: Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Στο παρόν μάθημα οι ωφελούμενοι θα μάθουν να:

 • Επικοινωνούν για καθημερινά, πρακτικά ζητήματα στον επαγγελματικό χώρο.
 • Εκφράζονται στα Αγγλικά για βασικά ζητήματα που αφορούν την εργασία τους.
 • Να χειρίζονται την αγγλική γλώσσα σε διάφορες καταστάσεις: τηλεφωνική επικοινωνία, σύντομες παρουσιάσεις ή/και κοινωνική συναναστροφή.

Εξωτερικός Πωλητής ΙΙ

Η προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ως αποτέλεσμα της παραγωγικής ή εμπορικής - εισαγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των πωλήσεων που επάξια εκπροσωπείται από τον Εξωτερικό Πωλητή. Ο Εξωτερικός Πωλητής αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης και της επιχειρηματολογίας  αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα-οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του. Είναι ο σημαντικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχείρηση που εκπροσωπεί και στον πελάτη Είναι εκείνος που «εξαντλεί» την στρατηγική διατήρησης, ανάπτυξης και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεων που αναμένεται από αυτόν. H ειδικότητα «Εξωτερικός πωλητής» πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητές των υποψηφίων στον τομέα της πώλησης

Εξωτερικός Πωλητής Ι

Η προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ως αποτέλεσμα της παραγωγικής ή εμπορικής - εισαγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των πωλήσεων που επάξια εκπροσωπείται από τον Εξωτερικό Πωλητή. Ο Εξωτερικός Πωλητής αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης και της επιχειρηματολογίας  αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα-οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του. Είναι ο σημαντικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχείρηση που εκπροσωπεί και στον πελάτη Είναι εκείνος που «εξαντλεί» την στρατηγική διατήρησης, ανάπτυξης και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεων που αναμένεται από αυτόν. H ειδικότητα «Εξωτερικός πωλητής» πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητές των υποψηφίων στον τομέα της πώλησης

Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης που χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όλες τις επιλογές της ζωής τους. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για το «Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και των logistics και να αναλύει τη σημασία τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.